0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Hệ thống điều hòa trung tâm Water chiller là sự kết hợp một cách khoa học có tính toán hoạt động nhịp nhàng của các thành phần trong hệ thống, mà phần đảm nhiệm chính lại là các kỹ sư ngành tự động có tìm hiểu về lạnh. Ở Việt Nam do tài liệu còn hạn chế trong khi đa số cái tài liệu về ĐH Chiller lại bằng Tiếng Anh. Mà dân kỹ thuật phần nhiều lại ít có duyên với ngoại ngữ, bởi vậy mà hệ thống điều khiển và điều hòa trung tâm chiller vẫn ít có cơ hội tiếp xúc với đa sô dân ngành kỹ thuật lạnh.

1 / 1 page