0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

  • Chi tiết dự án
  • Khách hàng: Công ty TNHH Toyoda Gosei
  • Địa điểm: KCN Nomura, Hải phòng
  • Quốc Gia: Nhật Bản
  • Tổng diện tích:
  • Tổng giá trị:
  • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống thông gió
  • 3: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc