0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Meiko Electronic Viet Nam
 • Địa điểm: PCB-1 AHU for Copper Plating
 • Quốc Gia: Japan
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống thông gió
 • 3: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc

Project name: PCB-1 AHU for Copper Plating
Scope of work:

 1. Supply & install air conditoning system
 2. BMS control for AHU of air conditioning system.

Status: Completed