0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical and electrical of Power Logics Factory Project

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Korea company
 • Địa điểm: Khai Quang Industrial Zone, Vinh Phuc
 • Quốc Gia: Korea
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống thông gió
 • 4: Hệ thống điều hòa
 • 5: Hệ thống nước mềm RO
 • 6: Hệ thống khí Nitrogen
 • 7: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Project: Power Logics Factory
Owner: Korea company.
Design & Supply, installation Items:

 1. Install air conditioning system
 2. Install DI water supply system.
 3. Install Air compressor CDA
 4. Install Water supply and sewage.
 5. Install Nitrogen system (N2)

Status: Completed