0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Supply & installation of air conditioning system for copper platting area PCB

Chi tiết dự án
Khách hàng Meiko Electronic Viet Nam
Địa điểm PCB-1 AHU for Copper Plating
Quốc Gia Japan
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống thông gió
  • 3: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc

Project name: PCB-1 AHU for Copper Plating
Scope of work:

  1. Supply & install air conditoning system
  2. BMS control for AHU of air conditioning system.

Status: Completed