0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Toyoda Gosei Factory Overview

Toyoda Gosei Factory Installation HVAC system

Toyoda Gosei Factory Installation HVAC system

Toyoda Gosei Factory Installation HVAC system

Toyoda Gosei Factory Installation HVAC system

Toyoda Gosei Factory Installation HVAC system

Toyoda Gosei Factory Installation HVAC system

Install mechanical system of Toyoda Gosei Air bag No.2

Chi tiết dự án
Khách hàng Toyoda Gosei Co., Ltd
Địa điểm Nomura Industrial Park, Hai Phong
Quốc Gia Japan
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống thông gió
  • 3: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc

Project name: Toyoda Gosei Air bag No.2
Production item: Air bag for Car.
Installation items:

  1. Air conditioning system
  2. Air ventilation system


Status: Completed