0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Chi tiết dự án
Khách hàng Meiko electronic Vietnam - Japanies company.
Địa điểm
Quốc Gia Japanies
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện

Mô tả công việc

Project name: Chemical store
Owner : Meiko electronic Vietnam - Japanies company.
Factory type: Electronic production.
Scope of work:
Supply & install Air conditioning system
Supply & install ventilation system
Supply & install water supply & drain water.
Supply & install main feeder system.
Supply & install lighting & socket system.
Project status: Has done.