0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

Design & supply, installation of chemical store

  • Chi tiết dự án
  • Khách hàng: Meiko electronic Vietnam - Japanies company.
  • Địa điểm:
  • Quốc Gia: Japanies
  • Tổng diện tích:
  • Tổng giá trị:
  • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện

Mô tả công việc

Project name: Chemical store
Owner : Meiko electronic Vietnam - Japanies company.
Factory type: Electronic production.
Scope of work:
Supply & install Air conditioning system
Supply & install ventilation system
Supply & install water supply & drain water.
Supply & install main feeder system.
Supply & install lighting & socket system.
Project status: Has done.