0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Deaduck Factory Overview

Fabrication and installation of stainless steel pipe

Install stainless steel pipe on the ceiling

Air Compressor Room

Air Compressor Room

Air Compressor Room

Air Compressor Deaduck Factory

Clean CDA pneumatic tube

Install air compressor system for Deaduck Factory

Chi tiết dự án
Khách hàng Deaduck Factory
Địa điểm Ba Thien Industrial Zone, Binh Xuyen, Vinh Phuc
Quốc Gia Korea
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống khí nén

Mô tả công việc

Project: Deaduck Factory

Construction items: 

  • Air compressor system

Status: Completed